Σρι Σουάμι Σατυανάντα: η προσφορά του στη γιόγκα

“Ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα και η παράδοση της Σατυανάντα Γιόγκα έχουν προσφέρει τα μέγιστα στη Γιόγκα. Ήταν απαραίτητο να οριστεί μια προοδευτική σειρά στη δομή της Γιόγκα και αυτό έκανε ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα προσφέροντας μια συστηματικότητα στις πρακτικές.

Ο Σουάμι Σατυανάντα δημιούργησε τον συνδυασμό και την παρουσίαση των σειρών Παουανμουκτάσανα, μέρος 1 (αντι-ρευματικές), μέρος 2 (αντι-γαστρικές) και μέρος 3 (σάκτι μπάντας). Επίσης ενσωμάτωσε τα στοιχεία της ταντρικής Νυάσα στο σύστημα της γιόγκα με τη μορφή της Γιόγκα Νίντρα.

Η σειρά με την οποία διδάσκονται σήμερα οι πρακτικές της Πραναγυάμα από την πλειοψηφία των σχολών γιόγκα προέρχεται από το άσραμ στο Μονγκύρ. Ο ρόλος των Μούντρας και τα φυσιολογικά και ψυχολογικά αποτελέσματα των Μπάντας είναι άλλες πλευρές των γιογκικών πρακτικών που συστηματοποιήθηκαν έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές και προσιτές.

Με τον καιρό ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα επίσης παρουσίασε τις πρακτικές της Κρίγια Γιόγκα, από τις πηγές Γιόγκα σάστρας και Τάντρα σάστρας, που διδάχθηκαν από το σύστημα Σατυανάντα. Αυτές αποτελούν μια από τις δύο μορφές Κρίγια που αναγνωρίζονται στον κόσμο σήμερα. Η άλλη είναι του Παραμαχάμσα Γιογκανάντα της παράδοσης Μαχαβατάρ Μπάμπατζι.

Άλλη συμβολή είναι η ανακάλυψη των τεχνικών συγκέντρωσης και διαλογισμού της Ταντρικής Νυάσα που παρουσιάστηκαν στην βασική μορφή τους στο βιβλίο «Διαλογισμοί από τις Τάντρες». Μετά ακολούθησε η κατηγοριοποίηση των τεχνικών «Ντάρανα» και «Πρατυαχάρα» ρίχνοντας φως στο θέμα της γιόγκα με τη μορφή που παρουσιάστηκε από διάφορα Βεδικά και Ουπανισαδικά κείμενα.

Η πρακτική της Γιόγκα Νίντρα είχε βαθύτατη επιρροή στον κόσμο της Γιόγκα. Η Γιόγκα Νίντρα είναι μια τεχνική πρατυαχάρα όπου αξιοποιούνται οι διασπάσεις του νου με αποτέλεσμα ο νους να μπορεί να χαλαρώσει. Τα δύο σημαντικά μέρη της γιόγκα νίντρα είναι ο οραματισμός και η εμπειρία του βαθύτερου νου. Αυτή η πρακτική έχει οπωσδήποτε οδηγήσει σε ένα μεταμορφωτικό αποτέλεσμα τους ασκουμένους. Επίσης χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για στην εκπαίδευση και στη μόρφωση. Στην παιδική μου ηλικία είχα την χαρά να λάβω την καθοδήγησή μου από τον Σρι Σουάμι Σατυανάντα μέσω της Γιόγκα Νίντρα. Μόνο τώρα μπορώ να κατανοήσω το βάθος και το πλάτος της εκπαίδευσης που έλαβα.

Μία άλλη τεχνική Πρατυαχάρα είναι το Άνταρ Μόουνα που ασχολείται με τις δραστηριότητες ου συνειδητού νου. Στο Άνταρ Μόουνα υπάρχει επίγνωση των σκέψεων, δημιουργία, μετασχηματισμός και τελικά απόκτηση ελέγχου της διαδικασίας της σκέψης. Οι τεχνικές της πρατυαχάρα έχουν διάφορα επίπεδα και στάδια που έχουν περιγραφεί και εξηγηθεί στην παράδοση Σατυανάντα.”

Απόσπασμα ομιλίας του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι (Πνευματικού επί κεφαλής της Σχολής Γιόγκα του Μπιχάρ)